Dokumenty

Statut Klubu sportowego Strefa Tańca– pobierz
Regulamin zajęć tanecznych– pobierz
Deklaracja członka wspierającego SKT STREFA TAŃCA– pobierz
Ochrona danych osobowych – pobierz
Udostępnienie wizerunku– pobierz
Karta kwalifikacyjna – Obóz letni I turnus– pobierz
Karta kwalifikacyjna – Obóz letni II turnus– pobierz
Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych dla dzieci i młodzieży.
Organizator: Sportowy Klub Taneczny Strefa Tańca

Warunki zapisów:

Opiekun dziecka zgłasza organizatorowi na zajęciach lub telefoniczne (potwierdzając na email: biuro@strefatanca.com), zwanemu dalej „instruktorem”, chęć udziału swojego dziecka w zajęciach tanecznych.  W zgłoszeniu email powinno znajdować się imię i nazwisko dziecka, wiek, telefon kontaktowy rodzica oraz rodzaj wybranych zajęć, godzina i miejsce.

Opiekun dziecka niezwłocznie po utworzeniu grupy zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć.        

Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prawny opiekun dziecka jest w pełni świadomy zdrowia swojego dziecka i jego kondycji fizycznej, a zapis na zajęcia jest jednoznaczny z zaświadczeniem o braku jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Strefa Tańca nie odpowiada za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.

Podczas zajęć instruktor może dokonywać dokumentacji w postaci zdjęć lub nagrań filmowych, które mogą być wykorzystane w celach szkoleniowych lub reklamowych przez Klub. Jeśli opiekun prawny uczestnika zajęć nie wyraża zgodny na publikację wizerunku proszony jest o wystosowanie odpowiedniego pisma.        

Opłaty za zajęcia:

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.strefatanca.com przed rozpoczęciem zajęć lecz nie później niż do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca. Pierwsze zajęcia każdego nowego Uczestnika są bezpłatne podobnie jak zajęcia lub lekcje pokazowe odbywające się we wrześniu. 

2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie semestralnym (kwartalnym):        
miesiąc wrzesień jest liczony indywidualnie w zależności od ilości zajęć odbytych w ramach umowy przy cenie 30zł za zajęcia.             
a/ semestr I – miesiące październik, listopad i grudzień –                                    360 zł brutto    
b/ semestr II – miesiące styczeń , luty, marzec –                                               300 zł brutto     
c/ semestr III – miesiące kwiecień ,maj ,czerwiec –                                 300 zł brutto     
Nie ma możliwości opłaty za pojedyncze zajęcia.

3. Jeżeli uczestnik zajęć wpłaci jednorazowo opłatę za wszystkie semestry z góry na początku roku szkolnego otrzymuje rabat w wysokości 7 % (około 70 zł).          

4. W razie dołączania do grupy w innym terminie niż początek kwartału (semestru) płatności będą ustalane indywidualnie
Sezon taneczny trwa od 10.09.2020 do 20.06.2021 i odbywa się zgodnie z kalendarzem szkolnym.
W okresie ferii zimowych, dni bez zajęć dydaktycznych w placówce, świąt i dni ustawowo wolnych od nauki, zajęcia taneczne nie odbywają się.           

Opłatę za zajęcia można dokonać przelewem na konto

Nr konta:         02 1500 1070 1010 7024 8111 0000

Tytuł: Imię i Nazwisko Dziecka, Numer Szkoły do której dziecko uczęszcza       
Okres za jaki następuje zapłata    

Klasa lub Grupa do, której dziecko uczęszcza         

1.        W razie nieuregulowania płatności w terminie, dziecko może nie zostać wpuszczone na zajęcia. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć, składki opłacane co kwartał ustają w ostatnim miesiącu uczęszczania na zajęcia.

3.       Po konsultacji z opiekunami w przypadku zawieszenia dziecka na zajęciach (rażące łamanie regulaminu podczas zajęć), wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

4.       Wszystkie opłaty są imienne i nie wolno ich odstępować innym uczestnikom zajęć. Faktura jest wydawana na życzenie klienta po zwrocie paragonu.

5.      Klub w wyjątkowych sytuacjach ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostarczana uczestnikom za pośrednictwem SMS, na stronie www.strefatanca.com i FB.

6.       Jeśli została dokonana wpłata za cały rok lub semestr zajęć, a grupa została rozwiązana z winy organizatorów, to opłata za zajęcia zostanie zwrócona za okres od miesiąca, w którym zajęcia się już nie odbywają. 

7.       W przypadku choroby długotrwałej uczestnika (2 tygodnie i więcej), opłata może ulec pomniejszeniu, po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Wszystkie przypadki są rozpatrywane indywidualnie. Krótsza nieobecność na opłaconych zajęciach może zostać odrobiona w innej placówce w dowolnym terminie lecz w cyklu tego samego semestru.         

Warunki i zasady uczestnictwa

Ilość dzieci na zajęciach jest ograniczona (w zależności od placówki).
Minimalna ilość uczestników w grupie wynosi 8, chyba ze instruktor postanowi inaczej.   
W przypadku chęci rezygnacji z zajęć powinno się wysłać powyższą informację oficjalnie drogą mailową w formie pisemnej na adres: biuro@strefatanca.com. Jeśli  rezygnacja nie wpłynie do Nas
z wyprzedzeniem Klub zastrzega sobie możliwość naliczenia kolejnych opłat.

Zasady i zachowanie na treningu.

Odpowiedzialność za uczestników zajęć ponosi instruktor wyłącznie podczas trwania zajęć na sali ćwiczeń. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdzana jest lista obecności uczestników. Uczestnicy są zobligowani do wykonywania poleceń instruktora, zachowania się w sposób kulturalny i niezagrażający innym uczestnikom. Zobowiązani są również do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w danej placówce. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonywania czynności lub  ćwiczeń, których nie zlecił prowadzący zajęcia. 

Uczestnicy zajęć zobligowani są do kulturalnego, nie zagrażającego bezpieczeństwu innych osób zachowania podczas zajęć oraz zobowiązują się do poszanowania praw i godności innych uczestników i instruktorów. W razie niedostosowania się do panujących na treningu zasad, instruktor ma prawo usunąć dziecko z zajęć. Notoryczne łamanie regulaminu może skutkować upomnieniem, tymczasowym zawieszeniem lub w ostateczności skreśleniem z listy uczestników zajęć.

Na zajęciach obowiązują stroje sportowe – sportowe buty i wygodne ubranie.

Za straty materialne wynikłe z winy niepełnoletniego (mienie Szkoły lub Klubu) odpowiadają jego prawni opiekunowie. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub zgubione na sali ćwiczeń.