Get Adobe Flash player

Regulamin Studia tańca
Pobierz
Statut Sportowego Klubu Tanecznego Strefa Tańca 
Pobierz
Deklaracja czlonka KTS Strefa Tańca
Pobierz
Karta obozowa 
Pobierz
Regulamin zajęć tanecznych - szkoła
Pobierz
Regulamin Obozu tanecznego
PobierzREGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH  (szkolnych)             

 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zajęcia tańca klasycznego prowadzone są przez instruktora KTS Strefa Tańca z siedzibą w Warszawie.
 2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych jest regulowanie opłat oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica lub opiekuna Uczestnika.
 3. Zapisując dziecko na zajęcia taneczne, rodzice są świadomi stanu zdrowia dziecka.Dziecko uczestnicz w zajęciach na ich odpowiedzialność. KTS nie odpowiada za kontuzje, ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć, będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora.
 4. Rodzice zapisujący dziecko na zajęcia taneczne potwierdzają, że dziecko posiada ubezpieczenie NNW.
 5. Za przedmioty wartościowe pozostawione w sali zajęć, instruktor tańca nie odpowiada.

 

§2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. KTS Strefa Tańca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego  na zajęciach, Klub zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla Uczestników terminie lub możliwość przesunięcia lub zwrotu opłaty.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

o   zmiany ubrania oraz obuwia na strój ćwiczebny;

o   przestrzegania i wykonywania poleceń instruktora;

o   powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć,           kontuzje wynikłe w trakcie trwania zajęć należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi;

o   poszanowania praw i godności instruktora i innych Uczestników zajęć.

 1. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy, instruktora, wychowawca grupy.
 2. Studio nie prowadzi zajęć pokazowych, na których możliwa jest obecność osób zainteresowanych.
 3. Rodzice uczestników zobowiązani są do poinformowania nauczyciela w razie rezygnacji z zajęć.
 4. Jeżeli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 5, klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub połączenia z inną.

§ 3 OPŁATY

 1. Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego m-ca - opłata miesięczna oznacza ilość zajęć w danym miesiącu pomnożona przez cenę zajęć pojedynczych.
 2. Warunki odpisów za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył w ciągu miesiąca (4 lekcje):

o   1- 2 nieobecności – brak odpisów

o   3 nieobecności – 50 % opłaty miesięcznej;

o   4 nieobecności – 25 % opłaty miesięcznej.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy rodzic / opiekun Uczestnika zajęć wyraża zgodę.
 2. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Zarząd KTS Strefa Tańca  
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 501-333-911 lub mailowy pod adresem info@strefatanca.com

REGULAMIN UCZESTNICTWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA TANECZNE

ORGANIZOWANE I PROWADZONE PRZEZ STREFĘ TAŃCA

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Krainę tańca jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy zajęć bez prawa zwrotu wniesionych opłat.

3. Ze względu na to, że uczestnikami zajęć są dzieci Regulamin ten dotyczy ich prawnych opiekunów.

4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Strefę Tańca mogą być jedynie dzieci, których prawni opiekunowie przestrzegają Regulamin oraz uregulowali w imieniu uczestnika opłatę zgodnie z aktualną ceną za zajęcia.

5. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, prawni opiekunowie dzieci oraz inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Wyjątkowo traktowane są dzieci do 3-go roku życia (włącznie), które potrzebują czasu na zaklimatyzowanie się w nowym środowisku i w ich przypadku Strefę Tańca pozwala na przebywanie na sali tanecznej opiekuna.

6. Na życzenie większej ilości opiekunów dzieci, które uczestniczą w zajęciach, Kraina tańca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie będą organizowane nie częściej niż raz na 3 miesiące. Prawo wstępu na zajęcia otwarte mają zaproszeni przez uczestników goście (najbliższa rodzina).

7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wskazana jest punktualność.

8. Strefę Tańca ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestnika, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy za zajęcia (wówczas uczestnik przebywa na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczy w zajęciach).

9. Zajęcia realizowane są w roku szkolnym od września do czerwca wyłączając dni, w których wypadają wolne od pracy święta państwowe lub kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek oraz długie weekendy.

10. Kategorycznie zabrania się fotografowania oraz nagrywania zajęć bez zgody Zarzadu Strefy Tańca.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Strefę Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Strefy Tańca  lub osób działających z jej ramienia.

2.  Strefę Tańca odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć tanecznych. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni, korytarzy, terenu wokół studia odpowiadają opiekunowie.

3. Kraina tańca nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania drogocennych fantów ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży Strefę Tańca jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnik zajęć lub pełnoprawny opiekun powinien poinformować pracownika Strefę Tańca o kradzieży od razu po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

4. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

5. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkody poczynionej przez uczestnika zajęć ponosi jego prawny opiekun.

6. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia oraz ciepłych napoi.

7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscu do tego przeznaczonym.

8. W pomieszczeniach Strefę Tańca obowiązuje kategoryczny zakaz palenia i spożywania używek.

9. Do pomieszczeń Strefę Tańca zabrania się wprowadzania zwierząt.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 

1. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy lista zostanie zamknięta. Osoby, które opłaciły udział w danych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy, ewentualnie zostaną przepisane do innej grupy, o ile zostanie wyrażona na to zgoda.

2. W przypadku zbyt małej ilości uczestników zgłoszonych do zajęć danej grupy, Strefę Tańca zastrzega sobie prawo anulowania zajęć tej grupy lub do połączenia dwóch i więcej grup o podobnie niskiej frekwencji z uwzględnieniem stylu tanecznego oraz dnia i godziny zajęć. W przypadku anulowania, osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach otrzymają zwrot pieniędzy.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Strefę Tańca ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

4. Strefę Tańca ma prawo do przeniesienia zajęć do innej lokalizacji w tym samym mieście o ile dni i godziny zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym Strefę Tańca zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. miesiąc przed zaistniałym faktem.

5. W sytuacjach wyjątkowych Strefę Tańca ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z opiekunami.

6. Zajęcia w Strefę Tańca odbywają się od poniedziałku do soboty wyłączając wolne od pracy święta państwowe lub kościelne, okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, Wielki Piątek oraz długie weekendy.

SYSTEM PŁATNOŚCI

 

1. Cena za zajęcia jest opłatą stałą za miesiąc nauki (czesne) i nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć przypadających w miesiącu.

2. Płatność za zajęcia musi być wnoszona z góry za aktualny miesiąc (do 10-go dnia miesiąca).

3. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z aktualną ceną za zajęcia zamieszczoną w cenniku na stronie www.strefatanca.com

4. W wyjątkowych sytuacjach Strefę Tańca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za zajęcia i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie cen z minimum miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.strefatanca.com

5. Wnoszenie opłat możliwe jest w następującej formie

§  gotówką

§  przelewem na konto: Millennium Bank 96 1160 2202 0000 0000 1021 3079

§  pierwsza opłata możliwa jest do zrealizowania podczas rejestracji uczestnika z poziomu strony internetowej

§  na adres email podany podczas rejestracji uczestnika z poziomu strony internetowej wysłany jest indywidualny link do dopłat

 

ZAPISY

 

1. W celu zapisania dziecka na zajęcia konieczne jest

 zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza z poziomu aktualnego Harmonogramu zajęć dostępnego na stronie internetowej

 podpisanie umowy w formie pisemnej (wzorzec umieszczony jest na stronie lub do odebrania w Studiu)

2. Możliwe jest skorzystanie z zajęć próbnych po uiszczeniu jednorazowej opłaty. W przypadku podpisania umowy, opłata ta pomniejsza opłatę miesięczną (czesne).

3. Przy zapisywaniu należy podać dane opiekuna (imię, nazwisko, email, adres, telefon kontaktowy), dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz rodzaj zajęć i cenę zgodną z aktualną ofertą Studia tańca zamieszczoną na stronie www.strefatanca.com

4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Formą rezerwacji miejsca jest wniesienie opłaty (zaliczki) za nowy miesiąc zgodnie z aktualną ceną za zajęcia w ciągu 48 godzin od zapisu. W przypadku dużego zainteresowania liczy się kolejność wpłat. STREFA TAŃCA Marcin Ściegliński ul. Skarbka z gór 65D/19, 03-287 Warszawa  tel. 501 333 911, 509 245 431, www.strefatanca.com  Millennium Bank 96 1160 2202 0000 0000 1021 3079    NIP 5271298770

5. Osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy, ewentualnie zostaną przepisane do innej grupy, o ile zostanie wyrażona na to zgoda.

 

ZWROTY

 

1. Zwroty są dokonywane w terminie 14 dni od zgłoszenia.

2. W przypadku choroby uczestnika trwającej minimum trzy tygodnie (trzy opuszczone zajęcia), przysługuje zwrot lub pomniejszenie należnej kwoty za kolejny miesiąc o powstałą nadpłatę, na podstawie dostarczonego do Studia zwolnienia lekarskiego.

3. Nie stosuje się odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie.

4. W przypadku rozwiązania grupy, zmiany dni lub godziny zajęć przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia począwszy od daty rozwiązania zajęć/ zmiany terminu zajęć.

5. Zwroty dokonywane są

§  w gotówce w Studiu (należy potwierdzić zwrot na piśmie)

§  przelewem na wskazane konto

6. W przypadku rezygnacji z zajęć zniżka wynikająca z opłaty za rok z góry nie obowiązuje.

 

ZNIŻKI

 

1. Przy wpłacie za zajęcia za cały rok szkolny z góry obowiązuje 10% zniżka.

2. Za każde kolejne dziecko uczestniczące w zajęciach Strefę Tańca obowiązuje 10% zniżka rodzinna od niższej składki miesięcznej.

3. Informacje o ewentualnych dodatkowych zniżkach lub promocjach, będą umieszczane na stronie internetowej. Dodatkowe zniżki lub promocje nie łączą się.

4. Suma rabatów nie może przekroczyć 30%.

 

REZYGNACJA I REKLAMACJE

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia nowego miesiąca po zaistniałym fakcie.

2. W przypadku wcześniejszej rezygnacji zniżka wynikająca z opłaty za rok z góry nie obowiązuje.

3. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym pisemnie zgodnie z okresem wypowiedzenia.

4. Reklamacje można składać w formie pisemnej w Studiu w godzinach otwarcia (zgodnie z harmonogramem) STREFA TAŃCA Marcin Ściegliński ul. Skarbka z gór 65D/19, 03-287 Warszawa  tel. 501 333 911, 509 245 431, www.strefatanca.com  Millennium Bank 96 1160 2202 0000 0000 1021 3079  NIP 5271298770

 

SPRAWY OGÓLNE

 

1. Prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji Strefy Tańca w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez Strefę Tańca lub jej partnerów.

2. Prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Strefę Tańca w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

3. Uzyskanie dodatkowych informacji możliwe jest w Studiu w godzinach otwarcia (zgodnie z harmonogramem), pod numerami telefonów: 501 333 911, 509 245 431 oraz mailowo

 

 

* Administratorem danych zawartych w deklaracji jest Zarząd SKT STREFA TAŃCA z siedzibą w Warszawie (02-243 Warszawa, ul. Hieronima 2 ), a ich bezpieczeństwo gwarantuje ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. nr 33, poz.285). Przez złożenie podpisu pod ankietą wyrażacie państwo zgodę na wykorzystywanie przez Zarząd O/M PTT w celach związanych z jego działalnością.